Сучасний урок літератури. Урок творчого читання.

Урок творчого читання є уроком, який чи не найбільш відповідає специфіці уроку літератури.  Творче читання полягає в „активізації художнього сприймання, художніх переживань, у формуванні засобами мистецтва художніх нахилів та здібностей школярів. Завдання учителя полягає у необхідності навчити школярів „читати книгу, цінувати літературу як мистецтво, підготувати читача, котрий яскраво відчуватиме і критично мислити. При цьому треба мати на увазі психологічні особливості цього надзвичайно складного процесу.

Процес читання можна розподілити на кілька рівнів:

І рівень передбачає увагу до тексту, коли читач намагається зрозуміти текст, з яким він знайомиться шляхом читання, та осмислити сюжетний, словесний та інтонаційний (у ліриці) ряд, відношення між героями, їхню поведінку у тих чи тих ситуаціях, внаслідок чого у читача з’являється відчуття симпатії чи антипатії до них;

ІІ рівень – це рівень співучасті, коли читач осмислює авторську позицію, висловлену в прямих судженнях письменника, оцінках, натяках, у підтексті, за допомогою езопової мови та ліричних відступів. На цьому рівні учні виявляють інтерес не тільки до гострих фабульних ситуацій, а й переймаються долями героїв, їхніми переживаннями; на цьому рівні також формується активне ставлення до прочитаного, виникає бажання співставляти поведінку героїв із власними вчинками та почуттями;

на ІІІ рівні йдеться вже про так зване відкриття нового, яке стимулює вихід читача із стану спокою, будить його почуття та волю. Учень-читач повно й адекватно осягає сутність авторської позиції, розуміє глибинний ідейний зміст твору, а також повязує ідейно-художній світ письменника зі своєю особистістю.

Організовуючи проведення уроків творчого читання, слід враховувати також вікові особливості учнів, тому що, наприклад, у 5-6класах учнів передусім,  треба навчити правильно, вдумливо й виразно читати та розуміти прочитане; у 7-8 класах необхідно вдосконалювати набуті учнями читацькі уміння та навички за допомогою введення в організацію уроків таких нових прийомів роботи з текстом, як читання під музику, читання в особах.

Найбільш виразно типологічні особливості уроку взагалі і уроку творчого читання зокрема виявляються через форми організації навчальної діяльності на уроці. Наприклад, урок у формі диспуту аж ніяк не може бути адекватним меті і суті уроку творчого читання тому, що диспут передбачає вільне оперування вже набутими знаннями щодо змісту художнього твору, у тому числі й у процесі творчого читання. Теж саме стосується і такої форми уроку, як семінар, де, звичайно, можна використати метод творчого читання, але тільки як елемент, що мав би ілюструвати чи підкріплювати певні самостійно здобуті учнями знання. Подібною є ситуація й на уроках-дослідженнях, інтегрованих уроках, комбінованих уроках тощо.

Натомість, з іншого боку, метод творчого читання може бути використаний в організації певних форм уроку, характерних для інших типів уроку, таких, наприклад, як урок компаративного аналізу чи урок текстуального вивчення літературного твору.

А відтак адекватними для уроку творчого читання є такі організаційні форми, як урок коментованого читання, урок читання та художнього переказування тексту, урок-інсценізація (чи урок з елементами інсценізації), урок-конкурс на кращого читця, урок позакласного читання, урок додаткового читання, урок-діалог, урок-знайомство, урок-усний журнал, урок-літературно-музичний,  урок-портрет (поета чи письменника).