Сучасний урок літератури. Урок компаративного аналізу.

Уроки компаративного аналізу – явище в українській школі новітнє, і його застосування пов’язане  головним чином з курсом світової літератури. Причини цього є очевидними: по-перше, компаративістика (від лат. comparatives – „порівняльний”) ґрунтується на такому ефективному методі аналізу будь-яких явищ, як порівняння, а по-друге, зустрічаючись з феноменами незвичними, приналежними до інших культур, учитель постає перед необхідністю перекласти незнайомі культурні коди, у яких ці феномени репрезентуються, на коди знайомі та зрозумілі учням.

Ці причини визначають й педагогічні можливості уроків компаративного аналізу, які допомагають учням усвідомити закономірності розвитку різних національних письменств:

– стимулюють розвиток пізнавального інтересу, активізують мислення, сприяють утворенню нових логічних зв’язків, роблять знання учнів свідомими та міцними;

– сприяють опрацюванню на уроці більшого за обсягом навчального матеріалу, глибшому й повнішому розкриттю ідейно-естетичного змісту аналізованого твору;

– служать актуалізації, застосуванню здобутих раніше знань і  створюють опору в засвоєнні досліджуваних понять, фактів і положень історії та теорії літератури;

– вчать розуміти генетичні зв’язки художнього твору з іншими творами та літературним розвитком у цілому;

– допомагають осмисленню національної самобутності літературного явища;

– сприяють виявленню типологічних сходжень в різнонаціональних літературах та контактних зв’язків між письменниками світу;

– впливають на формування гуманістичного світогляду учнів, їхнє уявлення про розмаїтий, полікультурний світ, на виховання загальнолюдських ціннісних орієнтацій, толерантності та почуття національної гідності.

Відповідно до поданих можливостей уроку компаративного аналізу форми організації навчальної діяльності можуть бути також різними: це і лекція, і бесіда, і дослідження, і зіставлення, і диспут тощо.  Але, найбільш адекватною формою для уроку компаративного аналізу є інтегрована форма.